Privacy Policy

 

Giới thiệu

Link truy cập đầy đủ của website: https://cuchiquetoi.vn

Thu thập dữ liệu

Khi người dùng đăng ký, đăng nhập và tương tác trên website, chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng để phục vụ cho tiến trình xử lý các tác vụ.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các dữ liệu cá nhân của người dùng vào mục đích phục vụ tiến trình trên website, không sử dụng vào bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên hệ giữa các người dùng trao đổi trực tiếp với nhau.

Liên hệ

Bất cứ thắc mắc liên hệ https://cuchiquetoi.vn/lien-he